Simeonov & Dermendjiev Law Firm

Privacy Policy

Прозрачност при обработване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, Aдвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев” има задължение да оповести какво да очаквате, когато обработва лични данни на физически лица, в качеството им на преки клиенти и/или насрещни страни, и/или представители на юридически лица, и/или служители на Дружеството.
Информацията, която може да съдържа лични данни, се обработва за следните цели:
• Съдебни производства;
• Консултанстка дейност;
• Договорни отношения с трети лица (контрагенти) във връзка с изпълнение на законовите задължения на Дружеството (счетоводство, трудова медицина, електронни подписи, охрана и пр.);
• Трудово-правни отношения, възлагане по договор за поръчка;
• Видеонаблюдение;
• Упражняване на правата на физичексите лица по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
• Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
• Уведомления за нарушения за сигурността на данните;
Съдебни производства и консултантска дейност
При образуване на съдебни производства по искане на клиент и/или при осъществяване на защитата по предявени срещу клиент искове, както и при анализ и търсене на решение по поставени от клиент въпроси и представени документи, Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев” обработва лични данни, включително и на непълнолетни лица, като използва данните единствено и само за целите на поставената задача (съдебен процес, консултация, пр.).
Личните данни, които се използват за добросъвестно изпълнение на възложената на Дружеството работа, се предоставят, когато са налице законови изисквания за това, на трети лица – съд, насрещна страна, държавни и/или общински институции като Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев” няма контрол върху тяхната политика на обработване на лични данни.
Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев” съхранява лични данни в период не по-дълъг от 12 години, освен ако по закон не е предвиден различен срок.
Човешки ресурси
„Симеонов & Дерменджиев” обработва лични данни на кандидати за работа в Дружеството, на настоящи и бивши служители, съдружниците и други адвокати, в които влиза в отнношения при и по повод възложената от конкретен клиент задача.
В тази връзка се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев” осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни.
Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
„Симеонов & Дерменджиев” определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Контрагенти
В изпълнение на своите дейности и във връзка със законовите си задължения, „Симеонов & Дерменджиев” обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на ЗЗД, ЗАдв, ТЗ и пр.
Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон.
Видеонаблюдение
В офисите на Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев” се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 2 месеца. Достъп до записите има определен служител в рамките на изпълняваните от него служебни задължения.
Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев” в качеството му на администратор на лични данни:
Всяко физическо лице има право да упражни правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 за своите лични данни, които се обработват от Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев”.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Дружеството, следва да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез други методи и средства за идентификация.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
Използване на бисквитки
„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.
На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.
Сайтът на Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев” използва следните бисквитки:
• PHPSESSID - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка” може да се използва само в текущата сесия.
• Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук.
Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.
В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.
Лог файлове
Както повечето сайтове, сайтът на „Симеонов & Дерменджиев” събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация не се ползва за цели извън описаните.
Връзки към други уебсайтове
Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на „Симеонов & Дерменджиев” към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.
Промени в политиката за поверителност
Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.
Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от нашето Адвокатско дружество, моля, свържете се с нас.