Енергетика

Енергетика

Дружеството е активен консултант по казуси и спорове, които са пряко свързани с дейността както на държавните структури в енергетиката, така и с отделните експлоатационни дружества и енергийни оператори.

Има опит в инвестиционни претенции срещу държавата по повод промяна на държавната политика по отношение на изначално предоставените със закон статут и привилегии на фирмите, ангажирани с изграждането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници.