Вещно право

Вещно право

Това е правото, което се занимава със собствеността на участниците в гражданския оборот, били те физически или юридически лица: покупко-продажба, защита на владение, делба, придобиване след построяване, по наследство и пр.

Дружеството е било консултант по вещно-правни сделки с предмет промишлени и офис сгради, хотели, частни имоти, незастроени площи, земеделски земи, трайно прикрепени към земята съоръжения – трафопостове, въжени линии и др.