Административно право

Административно право

Това е отрасъл от правото, който се занимава с обществените отношения, и в частност, с отношенията между гражданите и фирмите и органите на властта по повод актовете, които те издават и които имат императивни и пряко обвързващи последици за своите адресати.

Нашият екип има богат опит като процесуални представители на органа, издал акта, а така също и като представител и защитник на субектите, за които са последиците от акта.