Нормотворчество

Нормотворчество

Дружеството взема активно участие при изготвяне на проекти за подзаконови нормативни актове като консултант на Общинските съвети на три големи Общини.

По проект на Дружеството са приети подзаконови нормативни актове в областта на обществения ред, вероизповеданията, водоползването, управлението на отпадъци, авиацията и др.