Международно публично и частно право

Международно публично и частно право

Международното публично право регулира взаимоотношенията между отделните държави, както и отношенията на държавите с международните структури и организации: нашето Дружество взема участие като консултант при и по повод въздействието и последиците, които  публично-правни норми от международните актове оказват върху отделните частни субекти на правото (граждани, фирми, национални структури).

Също така, Дружеството съветва своите клиенти в областта на гражданско, търговско и вещно право с международен елемент и ги представлява при възникване на частноправни проблеми от международен характер, както пред български, така и пред чуждестранни институции.